Woman hands holding joining pieces conne

אודות

SK2 - Sigal 1.jpeg
  • בעלת רישיון יועצת פנסיונית ממשרד האוצר, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון

  • חברה בלשכת היועצים הפנסיונים, ישראל

  • חברה במעמד עמית מתמחה בכיר מטעם אגודת האקטוארים בישראל

  • M.A ביחסים בינלאומיים (בהצטיינות) - Kings College, London

  • B.A במנהל עסקים ומערכות מידע; המרכז הבינתחומי, הרצליה

עבדה בשוק הביטוח הבינלאומי בLloyd’s of London - ניתוח קטסטרופות של רוחות רעידות אדמה והצפות בביטוח כללי. עבדה בשוק הביטוח בישראל במספר חברות ביטוח גדולות - בתחומי ביטוח חיים, בריאות, ביטוח משנה.

 

עבדה בחברת ייעוץ פרטית - הערכות אקטואריות של הטבות עובדים לפי תקן IAS19, איזון משאבים, חוות דעת לבית משפט וייעוץ פנסיוני לחברות ולאנשים פרטיים.

 Sigal  Kliner - סיגל קליינר

אנחנו כאן לכל שאלה. לפרטים נוספים, מוזמנים ליצור קשר.